میزان موفقیت

تعداد بازدید:۱۹۵

میزان موفقیت مرکز جهت بررسی در جلسات علمی مرکز و همچنین گزارش به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به صورت ماهانه گزارش و ارائه می گردد.