معرفی تیم تخصصی ما

تعداد بازدید:۴۴۰۸

مدیریت مرکز 

دکتر الهه بایبوردی 

متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری

پزشک مسئول بخش بیماران بین المللی

 

مسئول فنی بخش زنان

دکتر صدیقه عبدالهی فرد

متخصص زنان و زایمان فلوشیپ نازایی

 

مسئول فنی بخش جنین شناسی

دکتر مسعود ملکی

 

مسئول فنی بخش ژنتیک

دکتر جعفر محسنی

متخصص ژنتیک

 

پزشکان بخش زنان

دکتر شهلا دانایی

متخصص زنان و زایمان فلوشیپ نازایی

 

دکتر پرویز آزادی

متخصص زنان و زایمان فلوشیپ نازایی

 

دکتر پریسا موسی پور

متخصص زنان و زایمان فلوشیپ نازایی

 

دکتر مرجان امینی

متخصص زنان و زایمان فلوشیپ نازایی

 

دکتر لیدا حیدری

متخصص زنان و زایمان فلوشیپ نازایی

 

دکتر فریبا حضرتی

متخصص زنان و زایمان فلوشیپ نازایی

 

پزشکان بخش پریناتولوژی

دکتر ندا شعاری

 

پزشکان بخش اورولوژی

دکتر حسن حسن زاده

دکتر محمدعلی منادی

دکتر جواهری پور

 

پزشکان بخش روانپزشکی

دکتر فرخ بخت شادی

 

پزشکان بخش بیوشی

دکتر بهروز حسابی

دکتر رضا صاحب قلم

دکتر مهدی غفارلو

دکتر مریم امیری

کارشناس بخش بیماران بین المللی:

مینا دلاوری کارشناس ارشد مامایی