ICSI , IVF

در این روش جنین شناس با استفاده از میکروسکوپی با بزرگنمایی بالا قادر به تمایز اسپرم های طبیعی از غیر طبیعی بوده و پس از بی حرکت کردن اسپرم به وسیله سوزنی بسیار نازک آن را به داخل تخمک تزریق می نماید.عمل میکرواینجکشن در 30 الی 40 درصد موارد به علت ناباروری باعلت مردانه انجام می شود. میکرواینجکشن در مواردی مانند تعداد کم اسپرم ها ، تحرک ضعیف اسپرم ها، اسپرم ها با اشکال ناهنجار زیاد ، انسداد مجاری اسپرم بر که مانع آزاد سازی اسپرم ها می شود، وجود آنتی بادی ضداسپرم، درموارد وازکتومی، درموارد عدم لقاح یا لقاح ضعیف با IVF و در موارد وجود اسپرم در نمونه بیوپسی از بیضه استفاده می شوند.

Name
Last Name
E-Mail

Save Information


 
 
 
Register Forgot Password ?